• ถอดบทเรียนจากการจัดบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ
    การประชุม 10 ปีฟ้ามิตร ถอดบทเรียนการจัดการบริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสังเคราะห์ประสบการณ์ ความรู้ ถอดและสรุปบทเรียนจากตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดชนิดของบริการที่มีความจำเป็นต่อการจัดบริการสุขภาพ การป้องกันเอชไอวี การดูแลผู้ป่วยแรงงานข้ามชาติ

  • อ่านเพิ่มเติม

  • ข่าวจาก ICAAP เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและเอชไอวีที่สมุทรสาคร
  • ดูทั้งหมด

  • สิ่งที่ต้องรู้เมื่อฉันมาทำงานที่ประเทศไทย

    ดูทั้งหมด