ข่าวสารล่าสุด >

เรื่องเด่น

แผ่นพับแนะนำการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาเบื้องต้นปี 2017 โดยมูลนิธิรักษ์ไทย **New**

จัดทำเป็นภาษาไทยและเมียนมา สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วยที่มาของการตรวจสัญชาติ คุณสมบัติ ขั้นตอน สิทธิประโยชน์ ค่าใช้จ่าย และหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

พลังอาสาต่างด้าว ภารกิจพิชิตโรค

บทบาทพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว(พสต.)กับการส่งเสริมป้องกันโรค

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานอบรม อสม.ต่างด้าว 4 สัญชาติ

พร้อมเร่งศึกษาวิจัยการมีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพของต่างด้าวใน 13 พื้นที่ทั่วไทย เพื่อพัฒนารูปแบบให้เหมาะสม

ข้อเสนอต่อนโยบายและทิศทางการจัดบริการสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

หลังจากมีการประกาศนโยบายประกันสุขภาพคนต่างด้าว ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ยังมีปัญหาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง กล่าวคือ พบว่าหน่วยบริการบางแห่งยังไม่เปิดรับประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะมีเอกสารหรือไม่ก็ตาม อ้างว่านโยบายไม่มีความชัดเจน ไม่ได้บังคับให้ทำ หน่วยบริการส่วนใหญ่ไม่รับประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติและคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร